درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 20 مردم: اعضای خانواده

واژگان

مردم
People
مادر
Mother
پدر
Father
برادر
Brother
خواهر
Sister
پسر
Son
دختر
Daughter
پسر برادر زن و خواهر شوهر و غیره
Nephew
دختر برادر یا خواهر و غیره
Niece
پدر بزرگ
Grandpa
مادر بزرگ
Grandma