درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 18 راهنمایی: از کجا؟

واژگان

پشت
In back of
جلو
In front of
بغل
Beside
درب اول در سمت راست
First door on the right
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
At the fourth light turn right
آیا من رادرک می کنید؟
Do you understand me?
شمال
North
غرب
West
جنوب
South
شرق
East
به سمت راست
To the right
به سمت چپ
To the left
آسانسور وجود دارد؟
Is there an elevator?
پله ها کجا هستند؟
Where are the stairs?
در کدام جهت؟
In which direction?
درب دوم در سمت چپ
Second door on the left
در گوشه به سمت چپ بپیچید
At the corner turn left