فارسی انگلیسی درس 18 واژگان

انگلیسی :: درس 18. راهنمایی: از کجا؟

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

In back of
پشت
In front of
جلو
Beside
بغل
First door on the right
درب اول در سمت راست
At the fourth light turn right
چهارمین چراغ به سمت چپ بپیچید
Do you understand me?
آیا من رادرک می کنید؟
North
شمال
West
غرب
South
جنوب
East
شرق
To the right
به سمت راست
To the left
به سمت چپ
Is there an elevator?
آسانسور وجود دارد؟
Where are the stairs?
پله ها کجا هستند؟
In which direction?
در کدام جهت؟
Second door on the left
درب دوم در سمت چپ
At the corner turn left
در گوشه به سمت چپ بپیچید