فارسی انگلیسی درس 17 واژگان

انگلیسی :: درس 17. راهنمایی: پایین سالن

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Straight ahead
مستقیم
In the back
پشت سر
To the front
در مقابل
Inside
در داخل
Outside
خارج از
Here
اینجا
There
آنجا
Near
نزدیک
Far
دور
Along the wall
در امتداد دیوار
Around the corner
در اطراف گوشه
At the desk
بر میز
In the line
در خط
Downstairs
طبقه پایین
Upstairs
طبقه بالا
Down the hall
پایین سالن