درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 16 دستورالعمل ها: بیا اینجا

واژگان

فقط یک لحظه
Just a moment
اینجا منتظر باشید
Wait here
دنبال من بیایید
Follow me
او به شما کمک می کند
She will help you
بیا تو
Come in
لطفا بیا تو
Please come in
بنشینید
Sit down
بیا اینجا
Come here
به من نشان بده
Show me