فارسی انگلیسی درس 16 واژگان

انگلیسی :: درس 16. دستورالعمل ها: بیا اینجا

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Just a moment
فقط یک لحظه
Wait here
اینجا منتظر باشید
Follow me
دنبال من بیایید
She will help you
او به شما کمک می کند
Come in
بیا تو
Please come in
لطفا بیا تو
Sit down
بنشینید
Come here
بیا اینجا
Show me
به من نشان بده