درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 15 اعداد: 1000 از طریق 10،000

واژگان

1000
One-thousand
2000
Two-thousand
3000
Three-thousand
4000
Four-thousand
5000
Five-thousand
6000
Six-thousand
7000
Seven-thousand
8000
Eight-thousand
9000
Nine-thousand
10000
Ten-thousand