درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 14 اعداد: 100 تا 1000

واژگان

100
One-hundred
200
Two-hundred
300
Three-hundred
400
Four-hundred
500
Five-hundred
600
Six-hundred
700
Seven-hundred
800
Eight-hundred
900
Nine-hundred
1000
One-thousand