درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 9 شروع: عبارات

واژگان

ضمنا
By the way
حداقل
At least
سرانجام
Finally
اما
However
از این رو
Therefore
نگران نباش
Don't worry
که بستگی دارد
That depends
من متاسفم
I am sorry
در حال حاضر
Right now
من نمی دانم
I don’t know
مانند این
Like this