درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 7 شروع: من هستم

واژگان

من هستم
I am
آیا
Is
و
And
زیرا
Because
اما
But
یا
Or
در
In
بدون
Without
در
At