فارسی انگلیسی درس 6 واژگان

انگلیسی :: درس 6. شروع: سوالات کوتاه

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

When?
چه موقع ؟
Where?
کجا؟
Which?
کدام یک؟
Who?
چه کسی؟
Whose?
مال چه کسی؟
Whose?
مال چه کسی؟
Why?
چرا؟
What?
چیست؟
How?
چگونه؟
How long?
چه مدت؟
How much?
چقدر؟
Do you have?
آیا دارید؟
To whom?
به چه کسی؟
With what?
با چه؟