فارسی انگلیسی درس 4 واژگان

انگلیسی :: درس 4. شروع: لطفا و با تشکر از شما

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Please
لطفاً
Thank you
ممنون از شما
You’re welcome
قابلی ندارد
Bless you (after a sneeze)
سلامت باشید
Happy birthday
تولدت مبارک
Congratulations
تبریک
Good luck
موفق باشید
What is your name?
نام شما چیست؟
My name is Maria
اسم من ماریا است
Pardon, I didn’t hear your name
ببخشید، من نام شما را نشنیدم
Pleased to meet you
از ملاقات شما خوشبختم
Where are you from?
اهل کجا هستید؟
I am from New York
من از نیویورک هستم