درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 3 شروع: آهسته تر صحبت کنید

واژگان

آرام صحبت کنید
Speak slowly
من درک نمی کنم
I don't understand
آیا شما درک می کنید؟
Do you understand?
حتماً
Sure
تکرار، لطفا
Repeat, please
دوباره
Again
کلمه به کلمه
Word by word
به آرامی
Slowly
شما چطور می گویید؟
How do you say?
به چه معنی است؟
What does it mean?
شما چه گفتید؟
What did you say?
آیا شما سوال دارید؟
Do you have a question?