فارسی انگلیسی درس 3 واژگان

انگلیسی :: درس 3. شروع: آهسته تر صحبت کنید

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Speak slowly
آرام صحبت کنید
I don't understand
من درک نمی کنم
Do you understand?
آیا شما درک می کنید؟
Sure
حتماً
Repeat, please
تکرار، لطفا
Again
دوباره
Word by word
کلمه به کلمه
Slowly
به آرامی
How do you say?
شما چطور می گویید؟
What does it mean?
به چه معنی است؟
What did you say?
شما چه گفتید؟
Do you have a question?
آیا شما سوال دارید؟