درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 2 شروع: من کمی صحبت می کنم

واژگان

آیا شما انگلیسی صحبت می کنید؟
Do you speak English?
بله، یک کمی
Yes, a little
بله
Yes
خیر
No
از ملاقات شما خوشبختم
Nice to meet you
خوشحالم تو رو می ببینم
Nice to see you
آقای
Mr.
خانم
Mrs.
خانم
Miss