درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

انگلیسی :: درس 1 شروع: سلام

واژگان

سلام
Hello
صبح به خیر
Good morning
عصر به خیر
Good afternoon
عصر به خیر
Good evening
شب به خیر
Good night
حال شما چطور است؟
How are you?
خوب، ممنون از شما
Fine, thank you
و شما؟
And you?
خوش آمدید
Welcome
روز زیبایی است
It is a beautiful day
روز خوبی داشته باشید
Have a nice day
خداحافظ
Goodbye
بعداً می بینمت
See you later
شما را فردا می بینم
See you tomorrow
ببخشید
Excuse me (when bumping into someone)
میتوانم به شما کمک کنم؟
May I help you?