فارسی انگلیسی درس 1 واژگان

انگلیسی :: درس 1. شروع: سلام

loading

واژگان :: انگلیسی فارسی

Hello
سلام
Good morning
صبح به خیر
Good afternoon
عصر به خیر
Good evening
عصر به خیر
Good night
شب به خیر
How are you?
حال شما چطور است؟
Fine, thank you
خوب، ممنون از شما
And you?
و شما؟
Welcome
خوش آمدید
It is a beautiful day
روز زیبایی است
Have a nice day
روز خوبی داشته باشید
Goodbye
خداحافظ
See you later
بعداً می بینمت
See you tomorrow
شما را فردا می بینم
Excuse me (when bumping into someone)
ببخشید
May I help you?
میتوانم به شما کمک کنم؟