فارسی ایتالیایی درس 109 واژگان

ایتالیایی :: درس 109. کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Libro degli ospiti
کتاب مهمان
Carrello
سبد خرید
Gruppo di discussione
گروه خبری
Abbonarsi
اشتراک در
Messaggi in uscita
پیام های خروجی
Posta crittografata
پست الکترونیکی رمز دار
Cartella posta inviata
پیامهای ارسال شده
Messaggi cancellati
پیامهای حذف شده
Posta in arrivo
صندوق وارده
Posta in uscita
صندوق خارجه