درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 109 کامپیوتر: اصطلاحات مخصوص یک صنف

واژگان

کتاب مهمان
Libro degli ospiti
سبد خرید
Carrello
گروه خبری
Gruppo di discussione
اشتراک در
Abbonarsi
پیام های خروجی
Messaggi in uscita
پست الکترونیکی رمز دار
Posta crittografata
پیامهای ارسال شده
Cartella posta inviata
پیامهای حذف شده
Messaggi cancellati
صندوق وارده
Posta in arrivo
صندوق خارجه
Posta in uscita