درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 102 استخدام: به دنبال کار

واژگان

آیا اجازه کار دارید؟
Hai il permesso di lavoro?
من اجازه کاردارم
Ho il permesso di lavoro
من اجازه کار ندارم
Non ho il permesso di lavoro
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Quando puoi cominciare?
من ساعتی ده یورو می پردازم
Pago dieci Euro all’ora
من هفتگی به شما می پردازم
Pago alla settimana
ماهانه
Al mese
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Presentati alle otto del mattino
کار ساعت 4:30 تمام می شود
Il lavoro finisce alle quattro e mezza del pomeriggio
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Sabato e domenica sono liberi
شما اونیفورم می پوشید
Devi indossare un’uniforme
اینطوری انجام دهید
Si fa così