فارسی ایتالیایی درس 102 واژگان

ایتالیایی :: درس 102. استخدام: به دنبال کار

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Hai il permesso di lavoro?
آیا اجازه کار دارید؟
Ho il permesso di lavoro
من اجازه کاردارم
Non ho il permesso di lavoro
من اجازه کار ندارم
Quando puoi cominciare?
چه موقع می توانید شروع کنید؟
Pago dieci Euro all’ora
من ساعتی ده یورو می پردازم
Pago alla settimana
من هفتگی به شما می پردازم
Al mese
ماهانه
Presentati alle otto del mattino
ساعت 8:00 صبح اینجا باشید
Il lavoro finisce alle quattro e mezza del pomeriggio
کار ساعت 4:30 تمام می شود
Sabato e domenica sono liberi
شما روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل هستید
Devi indossare un’uniforme
شما اونیفورم می پوشید
Si fa così
اینطوری انجام دهید