فارسی ایتالیایی درس 101 واژگان

ایتالیایی :: درس 101. استخدام: درخواست برای کار

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Cerco lavoro
من دنبار کار هستم
Hai un curriculum vitae?
ممکن است رزومه کاری شما را ببینم؟
Ecco il mio curriculum vitae
بفرمایید این رزومه من است
Ci sono referenze che posso contattare?
آیا با معرف ها می توانم تماس بگیرم؟
Ecco l’elenco delle mie referenze
در اینجا فهرست معرف های من است
Qual è la tua esperienza?
چقدر تجربه دارید؟
Da quanto lavori in questo campo?
چه مدت در این زمینه مشغول به کار بوده اید؟
Tre anni
3 سال
Ho finito le superiori
من فارغ التحصیل دبیرستان هستم
Ho finito l’università
من فارغ التحصیل کالج هستم
Cerco un lavoro part time
من به دنبال یک کار پاره وقت می گردم
Vorrei un lavoro a tempo pieno
من می خواهم تمام وقت کار کنم
Offrite l’assicurazione medica?
آیا بیمه درمانی را می دهید؟
Sì, dopo sei mesi di impiego
بله، پس از شش ماه کار در اینجا