فارسی ایتالیایی درس 100 واژگان

ایتالیایی :: درس 100. دفتر مرکزی: مبلمان

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Tavolo
میز
Cestino della carta
سبد کاغذ باطله
Sedia
صندلی
Altoparlante
بلند گو
Bandiera
پرچم
Questa è la sua scrivania?
آیا این میز او است؟
Messaggio
پیام
Lampada
لامپ
Luce
نور