فارسی ایتالیایی درس 95 واژگان

ایتالیایی :: درس 95. دکتر:صحبت کردن با دکتر

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Hai le stampelle?
آیا عصا دارید؟
Distorsione
پیچ خوردن
L’osso è rotto
استخوان شما شکسته است
Mi serve un analgesico
من نیازبه مسکن دارم
Non ho la pressione alta
من فشار خون بالا ندارم
Sono incinta
من باردار هستم
Ho un eritema
من کهیر زدم
La ferita è infetta
محل بریدگی عفونت کرده است
Guarda questo ematoma
به این کبودی نگاه کنید
Influenza
آنفولانزا
Ho il raffreddore
من سرما خورده ام
Ho i brividi
من لرزدارم
Dove fa male?
کجا درد می کند؟
Dappertutto
در همه جا
Da quanto si sente così?
چه مدت است که چنین احساس دارید؟
Mi sento così da tre giorni
من 3 روز است که این احساس را دارم
Prende qualche medicina?
آیا هیچ دارویی مصرف می کنید؟
Sì, per il cuore
بله، برای قلبم