درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 94 پزشک: مصدومیت

واژگان

آیا شما تب دارید؟
Ha la febbre?
بله، من تب دارم
Sì, ho la febbre
من از دیروز تا به حال تب دارم
Ho la febbre da ieri
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
Può chiamarmi un dottore?
چه موقع دکتر می آید؟
Quando arriva il dottore?
پای من درد می کند
Mi fa male il piede
من افتادم
Sono caduto
من تصادف کردم
Ho avuto un incidente
فکر می کنم آن را شکستم
Penso sia rotto
استراحت در رختخواب
Riposo a letto
پد گرمایی
Termoforo
بسته یخ
Compressa di ghiaccio
زنجیر
Reggibraccio
شما باید گچ بگیرید
Serve un’ingessatura