فارسی ایتالیایی درس 94 واژگان

ایتالیایی :: درس 94. پزشک: مصدومیت

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Ha la febbre?
آیا شما تب دارید؟
Sì, ho la febbre
بله، من تب دارم
Ho la febbre da ieri
من از دیروز تا به حال تب دارم
Può chiamarmi un dottore?
آیا می توانید به دکترتلفن بزنید؟
Quando arriva il dottore?
چه موقع دکتر می آید؟
Mi fa male il piede
پای من درد می کند
Sono caduto
من افتادم
Ho avuto un incidente
من تصادف کردم
Penso sia rotto
فکر می کنم آن را شکستم
Riposo a letto
استراحت در رختخواب
Termoforo
پد گرمایی
Compressa di ghiaccio
بسته یخ
Reggibraccio
زنجیر
Serve un’ingessatura
شما باید گچ بگیرید