فارسی ایتالیایی درس 93 واژگان

ایتالیایی :: درس 93. دکتر: بیمار

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Mi serve un dottore
من باید به دکتر مراجعه کنم
Il dottore è in ambulatorio?
آیا دکتر در دفتر است؟
Non mi sento bene
من حالم خوب نیست
Sono ammalato
من مریض هستم
Mi fa male lo stomaco
من دل درد دارم
Mi fa male la testa
من سر درد دارم
Devo distendermi
من باید دراز بکشم
Mi fa male la gola
گلویم درد می کند
Ho la nausea
حالت تهوع دارم
Ho un’allergia
من حساسیت دارم
Ho la diarrea
من اسهال دارم
Mi gira la testa
من سرگیجه دارم
Ho un’emicrania
من میگرن دارم