درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 92 تعطیلات: در کشور

واژگان

در کشور
In campagna
میدان
Campo
طویله
Stalla
مزرعه
Fattoria
کشاورز
Contadino
تراکتور
Trattore
آسمان زیبا است
Il cielo è bellissimo
ستاره های زیادی وجود دارد
Ci sono tantissime stelle
این یک ماه کامل است
C’è la luna piena
من عاشق خورشید هستم
Mi piace il sole