فارسی ایتالیایی درس 92 واژگان

ایتالیایی :: درس 92. تعطیلات: در کشور

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

In campagna
در کشور
Campo
میدان
Stalla
طویله
Fattoria
مزرعه
Contadino
کشاورز
Trattore
تراکتور
Il cielo è bellissimo
آسمان زیبا است
Ci sono tantissime stelle
ستاره های زیادی وجود دارد
C’è la luna piena
این یک ماه کامل است
Mi piace il sole
من عاشق خورشید هستم