فارسی ایتالیایی درس 91 واژگان

ایتالیایی :: درس 91. تعطیلات: حشرات

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Gli insetti non mi piacciono
من حشرات را دوست ندارم
Ape
زنبور
Ci sono sempre così tante mosche?
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
Che tipo di ragno?
چه نوع از عنکبوت؟
Verme
کرم
Farfalla
پروانه
Coccinella
پینه دوز
Formica
مورچه
Bruco
هزارپا
Gli scarafaggi sono sporchi
سوسک ها کثیف هستند
Questo è un repellente per insetti
این مواد دافع حشرات است