درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 91 تعطیلات: حشرات

واژگان

من حشرات را دوست ندارم
Gli insetti non mi piacciono
زنبور
Ape
آیا همیشه مگس ها زیاد هستند؟
Ci sono sempre così tante mosche?
چه نوع از عنکبوت؟
Che tipo di ragno?
کرم
Verme
پروانه
Farfalla
پینه دوز
Coccinella
مورچه
Formica
هزارپا
Bruco
سوسک ها کثیف هستند
Gli scarafaggi sono sporchi
این مواد دافع حشرات است
Questo è un repellente per insetti