فارسی ایتالیایی درس 89 واژگان

ایتالیایی :: درس 89. تعطیلات: حیوانات خانگی

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Animali
حیوانات
Hai un cane?
آیا شما سگ دارید؟
Sono allergico ai gatti
من به گربه آلرژی دارم
Ho un uccello
من یک پرنده دارم
Coniglio
خرگوش
Gallina
مرغ
Gallo
خروس
Cavallo
اسب
Mi piacciono i cavalli
من اسبها را دوست دارم
Pollo
جوجه
Maiale
خوک