درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 89 تعطیلات: حیوانات خانگی

واژگان

حیوانات
Animali
آیا شما سگ دارید؟
Hai un cane?
من به گربه آلرژی دارم
Sono allergico ai gatti
من یک پرنده دارم
Ho un uccello
خرگوش
Coniglio
مرغ
Gallina
خروس
Gallo
اسب
Cavallo
من اسبها را دوست دارم
Mi piacciono i cavalli
جوجه
Pollo
خوک
Maiale