فارسی ایتالیایی درس 87 واژگان

ایتالیایی :: درس 87. تعطیلات: من نیاز دارم

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Vado a fare una passeggiata
من می خواهم به پیاده روی بروم
Non mi piace guardare la televisione
لازم نیست من تلویزیون تماشا کنم
Non devo guardare il film
لازم نیست من فیلم تماشا کنم
Devo usare il computer
من باید از کامپیوتر استفاده کنم
Devo attraversare la strada
من باید از خیابان عبور کنم
Devo spendere soldi
من باید پول صرف کنم
Devo spedirlo per posta
من باید این را پست کنم
Devo fare la fila
من باید در صف بایستم
Non devo fare un deposito in banca
من نیازی به واریز پول به بانک ندارم