فارسی ایتالیایی درس 85 واژگان

ایتالیایی :: درس 85. ساحل: من می خواهم حمام آفتاب بگیرم

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Voglio prendere il sole
من می خواهم حمام افتاب بگیرم
Voglio fare sci d’acqua
من می خواهم به اسکی روی آب بروم
Non voglio andare a pesca
من نمی خواهم به ماهیگیری بروم
Non voglio andare a nuotare
من نمی خواهم به شنا بروم
Voglio andare al parco
من می خواهم به پارک بروم
Voglio andare al lago
من می خواهم به دریاچه بروم
Non voglio andare in campeggio
من نمی خواهم به کمپینگ بروم
Non voglio andare in barca a vela
من نمی خواهم به قایقرانی بروم
Voglio andare in barca
من می خواهم به قایقرانی بروم
Voglio andare a sciare
من می خواهم اسکی کنم
Voglio viaggiare
من می خواهم به سفر بروم