درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 84 ساحل: مراقب جریانهای زیر آبی باشید

واژگان

آیا ساحل شنی است؟
La spiaggia è di sabbia?
آیا نجات غریق وجود دارد؟
C’è il bagnino?
در طول چه ساعاتی ؟
Qual è l’orario?
آیا آن را برای کودکان ایمن است؟
Ci sono pericoli per i bambini?
آیا اینجا برای شنا کردن امن است؟
Si può nuotare senza pericolo qui?
می تواند ما شنا کردن در اینجا؟
Possiamo nuotare qui?
آیا آب سرد است؟
L’acqua è fredda?
آیا می توانیم در اینجا بدون خطر شیرجه بزنیم؟
Possiamo tuffarci senza pericolo qui?
آیا جریان اب های خطرناک وجود دارد؟
C’è una risacca pericolosa?
چه زمانی جزر و مد بالا است؟
A che ora arriva l’alta marea?
چه زمانی جزر و مد کم است؟
A che ora arriva la bassa marea?
آیا یک جریان قوی وجود دارد؟
C’è una corrente forte?
چگونه می توانم به این جزیره بروم؟
Come arrivo all’isola?
آیا قایقی هست که ما را به آنجا ببرد؟
Possiamo prendere una barca per andarci?