درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 82 ساحل: حیوانات دریایی

واژگان

صدف حلزونی یا خرچنگ
Conchiglia
گراز ماهی
Cavalluccio marino
نهنگ
Balena
خرچنگ
Granchio
گراز دریایی
Delfino
شیر دریایی
Foca
ستاره دریایی
Stella marina
ماهی
Pesce
کوسه ماهی
Pescecane
پیرانا
Pirana
توتیا
Medusa