فارسی ایتالیایی درس 82 واژگان

ایتالیایی :: درس 82. ساحل: حیوانات دریایی

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Conchiglia
صدف حلزونی یا خرچنگ
Cavalluccio marino
گراز ماهی
Balena
نهنگ
Granchio
خرچنگ
Delfino
گراز دریایی
Foca
شیر دریایی
Stella marina
ستاره دریایی
Pesce
ماهی
Pescecane
کوسه ماهی
Pirana
پیرانا
Medusa
توتیا