درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 79 غذایی: مقدار و ظروف

واژگان

بطری
Bottiglia
شیشه
Vasetto
قوطی
Scatoletta
جعبه
Scatola
کیسه
Sacco
کیف
Borsa
کمی بیشتر
Ancora un po’
بیشتر
Di più
بخشی
Una porzione
کمی
Un po’
بیش از حد
Troppo