درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 69 غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

واژگان

فروشگاه مواد غذایی
Negozio di alimentari
فروشگاه مواد غذایی باز است
Il negozio di alimentari è aperto
سبد خرید
Carrello
سبد
Cestino
آیا برنج دارید؟
Hai del riso?
خرید
Comprare
پرداخت
Pagare
در کدام راهرو است؟
In quale corsia?
قصابی
Macelleria
نانوایی
Panificio
آب کجا است؟
Dov’è l’acqua?
پختن
Cucinare
صرف شام با خانواده
Mangiare in famiglia
من گرسنه هستم
Ho fame
چیدن میز
Preparare la tavola