فارسی ایتالیایی درس 69 واژگان

ایتالیایی :: درس 69. غذایی: فروشگاه مواد غذایی غذا

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Negozio di alimentari
فروشگاه مواد غذایی
Il negozio di alimentari è aperto
فروشگاه مواد غذایی باز است
Carrello
سبد خرید
Cestino
سبد
Hai del riso?
آیا برنج دارید؟
Comprare
خرید
Pagare
پرداخت
In quale corsia?
در کدام راهرو است؟
Macelleria
قصابی
Panificio
نانوایی
Dov’è l’acqua?
آب کجا است؟
Cucinare
پختن
Mangiare in famiglia
صرف شام با خانواده
Ho fame
من گرسنه هستم
Preparare la tavola
چیدن میز