فارسی ایتالیایی درس 66 واژگان

ایتالیایی :: درس 66. رستوران: آماده سازی مواد غذایی

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Come viene cotto?
چگونه این آماده شده است؟
Al forno
پخته
Alla griglia
بریانی شده
Arrosto
کبابی
Fritto
سرخ کرده
Saltato
سرخ کرده
Tostato
تست
Al vapore
بخار پز شده
A pezzetti
قطعه قطعه شده
È bruciato
این سوخته است
Prima colazione
صبحانه
Pranzo
ناهار
Cena
شام
Spuntino
خوراک سرپایی
Sono a dieta
من در یک رژیم غذایی هستم
Sono vegetariano
من گیاه خوار هستم
Non mangio carne
من گوشت نمی خورم
Sono allergico alle noci
من به آجیل حساسیت دارم