فارسی ایتالیایی درس 65 واژگان

ایتالیایی :: درس 65.رستوران: غذا چطور است؟

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Mi porti la frutta?
آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
È sporco
این کثیف است
Posso avere ancora acqua?
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Molto buono
خوشمزه بود
È piccante?
آیا تند است؟
Il pesce è fresco?
آیا ماهی تازه است؟
Sono dolci?
آیا آنها شیرین است؟
Aspro
ترش
Il cibo è freddo
غذا سرد است
È freddo
این سرد است