درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 65 رستوران: غذا چطور است؟

واژگان

آیا می توانید برای من میوه بیاورید؟
Mi porti la frutta?
این کثیف است
È sporco
آیا می توانید به من آب بیشتری بدهید؟
Posso avere ancora acqua?
خوشمزه بود
Molto buono
آیا تند است؟
È piccante?
آیا ماهی تازه است؟
Il pesce è fresco?
آیا آنها شیرین است؟
Sono dolci?
ترش
Aspro
غذا سرد است
Il cibo è freddo
این سرد است
È freddo