فارسی ایتالیایی درس 61 واژگان

ایتالیایی :: درس 61. خرید: فروش

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Vorrei una collana
من به دنبال یک گردنبند می گردم
A che ora chiude il negozio?
فروشگاه چه زمانی تعطیل می شود؟
Ci sono saldi?
آیا فروش دارید؟
Pago in contanti
می خواهم نقداً بپردازم.
Puoi mettermelo da parte?
می توانید آن را برای من نگه دارید؟
Prendi carte di credito?
آیا کارت اعتباری قبول می کنید؟
Vorrei cambiare questo
می خواهم آنرا عوض کنم.
Posso riportarlo indietro?
میتوانم آن را برگردانم؟
Aperto
باز
Chiuso
بسته
Chiuso per pausa pranzo
برای ناهار تعطیل است
Scontrino
رسید
Difettoso
معیوب
Rotto
شکسته
Uscita
خروج
Entrata
ورود
Commesso
فروشنده