درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 57 خرید: به من نشان بده

واژگان

من به خرید می روم
Vado a fare spese
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Dov’è la zona dei negozi?
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Voglio andare al centro commerciale
می توانید به من کمک کنید؟
Puoi aiutarmi?
من فقط نگاه می کنم
Dò solo un’occhiata
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Puoi mostrarmi delle camicie?
اتاق پرو کجااست؟
Dov’è il camerino?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
Posso provare?
این رنگ برای من مناسب نیست
Il colore non mi sta bene
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Hai un altro colore?
من آن را دوست دارم
Mi piace
من آن را دوست ندارم
Non mi piace