فارسی ایتالیایی درس 57 واژگان

ایتالیایی :: درس 57. خرید: به من نشان بده

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Vado a fare spese
من به خرید می روم
Dov’è la zona dei negozi?
منطقه اصلی خرید کجاست؟
Voglio andare al centro commerciale
من می خواهم برای رفتن به مرکز خرید
Puoi aiutarmi?
می توانید به من کمک کنید؟
Dò solo un’occhiata
من فقط نگاه می کنم
Puoi mostrarmi delle camicie?
آیا می توانید به من برخی از پیراهن ها را نشان بدهید؟
Dov’è il camerino?
اتاق پرو کجااست؟
Posso provare?
می توانم آنرا پرو کنم ؟
Il colore non mi sta bene
این رنگ برای من مناسب نیست
Hai un altro colore?
آیا رنگ دیگری از این را دارید؟
Mi piace
من آن را دوست دارم
Non mi piace
من آن را دوست ندارم