درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 54 در اطراف شهر: در بار

واژگان

آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
Posso offrirti un drink?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
L’ingresso è a pagamento?
آبجو، لطفا
Una birra, per favore
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Vorrei un bicchiere di vino rosso
چه نوع از آبجو؟
Che tipo di birra?
شراب سفید
Vino bianco
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Ho bisogno di un drink
آیا می خواهید برقصید؟
Vuoi ballare?
بله، میخواهم برقصم
Sì, voglio ballare
من نمی خواهم برقصم
Non voglio ballare
من نگران هستم
Sono preoccupato
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Non trovo mio papà
من گم شده ام
Mi sono perso
لطفا برای من صبرکنید
Per favore aspettami
من به پلیس نیاز دارم
Devo parlare con la polizia