فارسی ایتالیایی درس 54 واژگان

ایتالیایی :: درس 54. در اطراف شهر: در بار

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Posso offrirti un drink?
آیا من می توانم برای شما یک نوشیدنی بخرم؟
L’ingresso è a pagamento?
آیا ورودیه باید بپردازم؟
Una birra, per favore
آبجو، لطفا
Vorrei un bicchiere di vino rosso
من یک لیوان شراب قرمز می خواهم
Che tipo di birra?
چه نوع از آبجو؟
Vino bianco
شراب سفید
Ho bisogno di un drink
من نیاز به یک نوشیدنی دارم
Vuoi ballare?
آیا می خواهید برقصید؟
Sì, voglio ballare
بله، میخواهم برقصم
Non voglio ballare
من نمی خواهم برقصم
Sono preoccupato
من نگران هستم
Non trovo mio papà
من نمی توانم پدرم را پیدا کنم
Mi sono perso
من گم شده ام
Per favore aspettami
لطفا برای من صبرکنید
Devo parlare con la polizia
من به پلیس نیاز دارم