درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 53 در اطراف شهر: در خیابان

واژگان

خیابان
Via
تقاطع
Incrocio
تابلوی راهنمایی
Segnaletica stradale
گوشه
Angolo
چراغ راهنمایی
Semaforo
عابر پیاده
Pedone
خیابان
Viale
پیاده رو
Marciapiede
سرویس های بهداشتی
Bagni
حمام
Bagno