فارسی ایتالیایی درس 52 واژگان

ایتالیایی :: درس 52. در اطراف شهر: کجا است؟

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Dove’è la fermata dell’autobus?
ایستگاه اتوبوس کجاست؟
Qual è la prossima fermata?
توقف بعدی کجاست؟
È questa la mia fermata?
آیا این توقف من است؟
Scusa, devo scendere qui
ببخشید، من باید اینجا پیاده شوم
Dov’è il museo?
موزه کجاست؟
Telefono pubblico
تلفن عمومی
C’è l’elenco telefonico?
راهنمای تلفن وجود دارد؟
Vendi riviste in inglese?
آیا شما مجلات به زبان انگلیسی می فروشید؟
A che ora comincia il film?
چه زمانی فیلم شروع می شود؟
Vorrei quattro biglietti, per favore
لطفاً 4 بلیط بدهید
Il film è in inglese?
آیا این فیلم به زبان انگلیسی است؟
Popcorn
ذرت بو داده
Dov’è la farmacia?
از کجا می توانم یک داروخانه پیدا کنم؟
In centro
قسمت مرکزی شهر