درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 50 هتل: اصطلاحات اضطراری

واژگان

نگاه کنيد
Guardare
گوش کنید
Ascoltare
مراقب باشید
Attento
آتش
Incendio
از اینجا بیرون بروید
Esci subito
کمک
Aiuto
به من کمک کنید
Aiuto
عجله
Presto
ایست
Fermo
پلیس
Polizia
این یک اورژانس است
È un’emergenza