فارسی ایتالیایی درس 44 واژگان

ایتالیایی :: درس 44. سفر: به کجا می روید؟

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Dove sei diretto?
کجا می روید؟
Vado in vacanza
من به تعطیلات می روم
Vado in viaggio d’affari
من به یک سفر کاری می روم
Quanti bagagli hai?
چند تا کیف دارید؟
A quale terminal devi andare?
کدام ترمینال را می خواهید؟
Vorrei un posto lungo il corridoio
من یک صندلی کنار راهرو می خواهم
Vorrei un posto vicino al finestrino
من می خواهم یک صندلی کنار پنجره می خواهم
Cerco il terminal A
من به دنبال ترمینال آ می گردم
Il terminal B è per i voli internazionali
ترمینال B برای پروازهای بین المللی است
Perché l’aereo è in ritardo?
چرا هواپیما تأخیر کرده است؟
Allacciare la cintura di sicurezza
کمربند ایمنی خود را ببندید
Posso avere una coperta?
ممکن است یک پتو به من بدهید؟
A che ora atterriamo?
چه زمانی فرود می آییم ؟