فارسی ایتالیایی درس 42 واژگان

ایتالیایی :: درس 42. سفر: خروج و ورود

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Partenza
حرکت
Decollo
برخاست
Atterraggio
فرود
Pista
باند فرودگاه
Arrivo
ورود
Terminal
ساختمان ترمینال
Area non fumatori
بخش غیر سیگاری
Ufficio dogana
دفتر گمرک
Duty free
معاف از عوارض
Addetto alla vigilanza
نگهبان امنیتی
Metal detector
فلزیاب
Apparecchio a raggi X
دستگاه اشعه ایکس
Documento d’identità
فرم شناسایی