درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 39 بدن: پایین تنه

واژگان

مفصل ران
Anca
ران
Coscia
سرین
Natiche
پا
Piede
پا
Gamba
زانو
Ginocchio
مچ پا
Caviglia
ماهیچه ساق پا
Polpaccio
پاشنه
Tallone
انگشتان پا
Dita dei piedi