درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 38 بدن: بالا تنه

واژگان

شانه
Spalla
قفسه سینه
Torace
پشت
Schiena
شکم
Stomaco
دور کمر
Vita
نیم تنه
Torso
بازو
Braccio
آرنج
Gomito
ساعد
Avambraccio
مچ دست
Polso
دست
Mano
انگشت
Dito
شست
Pollice
ناخن
Unghia