درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 35 متضاد: قدیمی / جدید

واژگان

قدیمی
Vecchio
جدید
Nuovo
خشن
Ruvido
صاف
Liscio
ضخیم
Spesso
نازک
Sottile
سرد
Freddo
داغ
Caldo
همه
Tutti
هیچ یک
Nessuno
قبل از
Prima
پس از
Dopo