فارسی ایتالیایی درس واژگان

ایتالیایی :: درس 34. متضاد: بیشتر / کمتر

loading