درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 34 متضاد: بیشتر / کمتر

واژگان

بیشتر
Più
کمتر
Meno
صحیح
Giusto
غلط
Sbagliato
خوشحال
Felice
غمگین
Triste
تمیز
Pulito
کثیف
Sporco
زنده
Vivo
مرده
Morto
دیر
Tardi
در اوایل
Presto