درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 33 متضاد: آهسته / سریع

واژگان

آرام
Lento
سریع
Veloce
خالی
Vuoto
کامل
Pieno
قشنگ
Bello
زشت
Brutto
پر سر و صدا
Rumoroso
ساکت
Silenzioso
قوی
Forte
ضعیف
Debole
حقیقت
Verità
دروغ
Bugia
سخت
Duro
نرم
Morbido