فارسی ایتالیایی درس واژگان

ایتالیایی :: درس 32. متضاد: سرد / گرم

loading