درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 32 متضاد: سرد / گرم

واژگان

سرد
Freddo
داغ
Caldo
روشن
Chiaro
تاریک
Scuro
بد
Cattivo
خوب
Buono
تنها
Da solo
با هم
Insieme
خیس
Bagnato
خشک
Asciutto
با
Con
بدون
Senza