درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 31 متضاد: آسان / سخت

واژگان

ساده
Facile
مشکل
Difficile
همان
Identico
متفاوت
Diverso
کشیدن
Tirare
فشار دادن
Spingere
کمی از
Pochi
بسیاری
Molti
بلند
Lungo
کوتاه
Corto
هیچ
Niente
چیزی
Qualcosa