درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 29 آب و هوا و فصول

واژگان

آب و هوا چگونه است؟
Com’è il tempo?
هوا گرم است
Fa caldo
هوا سرد است
Fa freddo
هوا آفتابی است
C’è il sole
هوا ابری است
È nuvoloso
هوا مرطوب است
C’è afa
باران می بارد
Piove
برف می بارد
Nevica
باد می وزد
C’è vento
نامطبوع است
C’è un tempaccio
درجه حرارت چند است؟
Che temperatura c’è?
فصول
Stagioni
زمستان
Inverno
تابستان
Estate
بهار
Primavera
پاییز
Autunno