فارسی ایتالیایی درس 29 واژگان

ایتالیایی :: درس 29. آب و هوا و فصول

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Com’è il tempo?
آب و هوا چگونه است؟
Fa caldo
هوا گرم است
Fa freddo
هوا سرد است
C’è il sole
هوا آفتابی است
È nuvoloso
هوا ابری است
C’è afa
هوا مرطوب است
Piove
باران می بارد
Nevica
برف می بارد
C’è vento
باد می وزد
C’è un tempaccio
نامطبوع است
Che temperatura c’è?
درجه حرارت چند است؟
Stagioni
فصول
Inverno
زمستان
Estate
تابستان
Primavera
بهار
Autunno
پاییز