فارسی ایتالیایی درس 28 واژگان

ایتالیایی :: درس 28. زمان: قرارهای

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Che giorno?
چه روزی؟
Che mese?
چه ماهی؟
Quando?
چه موقع ؟
Quand’è il tuo appuntamento?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Svegliami alle otto
منو ساعت 8 بیدار کن
Possiamo parlarne domani?
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Dopo
بعد از آن
Sempre
همیشه
Prima
قبل از
Presto
در اوایل
Più tardi
پس از
Molte volte
بارها
Mai
هرگز
Ora
اکنون
Una volta
هنگامی که
A volte
گاهی
Presto
بزودی