درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 28 زمان: قرارهای

واژگان

چه روزی؟
Che giorno?
چه ماهی؟
Che mese?
چه موقع ؟
Quando?
وقت ملاقات شما چه موقع است؟
Quand’è il tuo appuntamento?
بعد از آن
Dopo
منو ساعت 8 بیدار کن
Svegliami alle otto
آیا می توانیم فردا درباره آن صحبت کنیم؟
Possiamo parlarne domani?
همیشه
Sempre
قبل از
Prima
در اوایل
Presto
پس از
Più tardi
بارها
Molte volte
هرگز
Mai
اکنون
Ora
هنگامی که
Una volta
گاهی
A volte
بزودی
Presto