فارسی ایتالیایی درس 27 واژگان

ایتالیایی :: درس 27. زمان: ساعت چند است؟

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Che ora è?
ساعت چند است؟
A che ora?
در چه زمانی؟
È l’una
ساعت 1:00 است
Sono le nove e quarantacinque
ساعت 9:45 است
Alle nove
ساعت 9:00
Alle quattro
ساعت 4:00
Mezzogiorno
ظهر
Mezzanotte
نیمه شب
Mattino
صبح
Pomeriggio
بعد از ظهر
Sera
عصر
Notte
شب