درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 27 زمان: ساعت چند است؟

واژگان

ساعت چند است؟
Che ora è?
در چه زمانی؟
A che ora?
ساعت 1:00 است
È l’una
ساعت 9:45 است
Sono le nove e quarantacinque
ساعت 9:00
Alle nove
ساعت 4:00
Alle quattro
ظهر
Mezzogiorno
نیمه شب
Mezzanotte
صبح
Mattino
بعد از ظهر
Pomeriggio
عصر
Sera
شب
Notte