فارسی ایتالیایی درس 26 واژگان

ایتالیایی :: درس 26. زمان: چه روزی است؟

loading

واژگان :: ایتالیایی فارسی

Duemila undici
2011
Duemila dodici
2012
Duemila tredici
2013
Duemila quattordici
2014
Duemila quindici
2015
Duemila sedici
2016
Duemila diciassette
2017
Duemila diciotto
2018
Duemila diciannove
2019
Che giorno è oggi?
امروز چه روزی است؟
Oggi è il ventuno novembre duemila tredici
امروز 21 نوامبر، 2013 است
La settimana scorsa
هفته گذشته
Il mese scorso
ماه گذشته
La settimana prossima
هفته بعد
Il mese prossimo
ماه بعد
L’anno prossimo
سال بعد
Stanotte
امشب
Ieri notte
دیشب
Domani mattina
فردا صبح
Due giorni fa
پریروز
Dopodomani
پس فردا
Fine settimana
آخر هفته