درس تمرین لغت کارت‌های تمرین بصری بازی همتاسازی بازی ایکس او بازی تمرکز کوئیز شنیداری

ایتالیایی :: درس 26 زمان: چه روزی است؟

واژگان

2011
Duemila undici
2012
Duemila dodici
2013
Duemila tredici
2014
Duemila quattordici
2015
Duemila quindici
2016
Duemila sedici
2017
Duemila diciassette
2018
Duemila diciotto
2019
Duemila diciannove
امروز چه روزی است؟
Che giorno è oggi?
امروز 21 نوامبر، 2013 است
Oggi è il ventuno novembre duemila tredici
هفته گذشته
La settimana scorsa
ماه گذشته
Il mese scorso
هفته بعد
La settimana prossima
ماه بعد
Il mese prossimo
سال بعد
L’anno prossimo
امشب
Stanotte
دیشب
Ieri notte
فردا صبح
Domani mattina
پریروز
Due giorni fa
پس فردا
Dopodomani
آخر هفته
Fine settimana